White Mountains :: Feb 13, 2005 :: Day 1 | Day 2 | Lesha | Kolja | Igor | Dima

WM-2005-k-01 WM-2005-k-02 WM-2005-k-03 WM-2005-k-04 WM-2005-k-05
WM-2005-k-06 WM-2005-k-07 WM-2005-k-08 WM-2005-k-09 WM-2005-k-10
WM-2005-k-11 WM-2005-k-12 WM-2005-k-13 WM-2005-k-14 WM-2005-k-15
WM-2005-k-16 WM-2005-k-17