White Mountains :: Feb 13, 2005 :: Day 1 | Day 2 | Lesha | Kolja | Igor | Dima

WM-2005-d-01 WM-2005-d-02 WM-2005-d-03 WM-2005-d-04 WM-2005-d-05
WM-2005-d-06 WM-2005-d-07 WM-2005-d-08 WM-2005-d-09 WM-2005-d-10
WM-2005-d-11 WM-2005-d-12 WM-2005-d-13 WM-2005-d-14 WM-2005-d-15
WM-2005-d-16 WM-2005-d-17 WM-2005-d-18 WM-2005-d-19 WM-2005-d-20